GIÁ & PHƯƠNG THỨC
THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
CĂN HỘ BIỂN

ĐỢT
THỜI GIAN THANH TOÁN
PTTT CHUẨN
PTTT NHANH
PTTT NHANH 70%
PTTT NHANH 95%
1
Ngay khi ký HĐĐC
Lần 1
50.000.000đ
50.000.000đ
50.000.000đ
50.000.000đ
Lần 2 ( 7 ngày sau khi thanh toán lần 1)
20% (bao gồm đặt cọc lần 1)
20% (bao gồm đặt cọc lần 1)
70%
95%
Lần 3 (3 tháng sau lần 2)
10%
10%
2
06 tháng sau khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (dự kiến ký hợp đồng mua bán)
10%
10%
3
03 tháng sau đợt 2
2%
4%
2%
4
03 tháng sau đợt 3
2%
4%
2%
5
03 tháng sau đợt 4
2%
4%
2%
6
03 tháng sau đợt 5
2%
4%
2%
7
03 tháng sau đợt 6
2%
4%
2%
8
03 tháng sau đợt 7
2%
4%
2%
9
03 tháng sau đợt 8
2%
4%
2%
10
03 tháng sau đợt 9
2%
4%
2%
11
03 tháng sau đợt 10
2%
4%
2%
12
03 tháng sau đợt 11
3%
4%
2%
13
03 tháng sau đợt 12
3%
4%
1%
14
03 tháng sau đợt 13
3%
4%
1%
15
03 tháng sau đợt 14
3%
4%
1%
16
Khi nhận thông báo bàn giao căn hộ (Dự kiến Quý 3/2023)
25%
3%
2% Phí bảo trì
2% Phí bảo trì
2% Phí bảo trì
2% Phí bảo trì
17
Bàn giao GCNQSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ
5%
5%
5%
5%
TỔNG CỘNG
100%
100%
100%
100%
ĐỢT
THỜI GIAN THANH TOÁN
PTTT CHUẨN
1
Ngay khi ký HĐĐC
Lần 1
50.000.000đ
Lần 2 ( 7 ngày sau khi thanh toán lần 1)
20% (bao gồm đặt cọc lần 1)
Lần 3 (3 tháng sau lần 2)
10%
2
06 tháng sau khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (dự kiến ký hợp đồng mua bán)
10%
3
03 tháng sau đợt 2
2%
4
03 tháng sau đợt 3
2%
5
03 tháng sau đợt 4
2%
6
03 tháng sau đợt 5
2%
7
03 tháng sau đợt 6
2%
8
03 tháng sau đợt 7
2%
9
03 tháng sau đợt 8
2%
10
03 tháng sau đợt 9
2%
11
03 tháng sau đợt 10
2%
12
03 tháng sau đợt 11
3%
13
03 tháng sau đợt 12
3%
14
03 tháng sau đợt 13
3%
15
03 tháng sau đợt 14
3%
16
Khi nhận thông báo bàn giao căn hộ (Dự kiến Quý 3/2023)
25%
2% Phí bảo trì
17
Bàn giao GCNQSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ
5%
TỔNG CỘNG
100%
ĐỢT
THỜI GIAN THANH TOÁN
PTTT NHANH
1
Ngay khi ký HĐĐC
Lần 1
50.000.000đ
Lần 2 ( 7 ngày sau khi thanh toán lần 1)
20% (bao gồm đặt cọc lần 1)
Lần 3 (3 tháng sau lần 2)
10%
2
06 tháng sau khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (dự kiến ký hợp đồng mua bán)
10%
3
03 tháng sau đợt 2
4%
4
03 tháng sau đợt 3
4%
5
03 tháng sau đợt 4
4%
6
03 tháng sau đợt 5
4%
7
03 tháng sau đợt 6
4%
8
03 tháng sau đợt 7
4%
9
03 tháng sau đợt 8
4%
10
03 tháng sau đợt 9
4%
11
03 tháng sau đợt 10
4%
12
03 tháng sau đợt 11
4%
13
03 tháng sau đợt 12
4%
14
03 tháng sau đợt 13
4%
15
03 tháng sau đợt 14
4%
16
Khi nhận thông báo bàn giao căn hộ (Dự kiến Quý 3/2023)
3%
2% Phí bảo trì
17
Bàn giao GCNQSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ
5%
TỔNG CỘNG
100%
ĐỢT
THỜI GIAN THANH TOÁN
PTTT NHANH 70%
1
Ngay khi ký HĐĐC
Lần 1
50.000.000đ
Lần 2 ( 7 ngày sau khi thanh toán lần 1)
70%
2
06 tháng sau khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (dự kiến ký hợp đồng mua bán)
3
03 tháng sau đợt 2
2%
4
03 tháng sau đợt 3
2%
5
03 tháng sau đợt 4
2%
6
03 tháng sau đợt 5
2%
7
03 tháng sau đợt 6
2%
8
03 tháng sau đợt 7
2%
9
03 tháng sau đợt 8
2%
10
03 tháng sau đợt 9
2%
11
03 tháng sau đợt 10
2%
12
03 tháng sau đợt 11
2%
13
03 tháng sau đợt 12
1%
14
03 tháng sau đợt 13
1%
15
03 tháng sau đợt 14
1%
16
Khi nhận thông báo bàn giao căn hộ (Dự kiến Quý 3/2023)
2% Phí bảo trì
17
Bàn giao GCNQSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ
5%
TỔNG CỘNG
100%
ĐỢT
THỜI GIAN THANH TOÁN
PTTT NHANH 95%
1
Ngay khi ký HĐĐC
Lần 1
50.000.000đ
Lần 2 ( 7 ngày sau khi thanh toán lần 1)
95%
2
Khi nhận thông báo bàn giao căn hộ (Dự kiến Quý 3/2023)
2% Phí bảo trì
3
Bàn giao GCNQSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ
5%
TỔNG CỘNG
100%

NHẬN BÁO GIÁ CHI TIẾT

Để lại thông tin của bạn theo mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ gửi trực tiếp cho bạn báo giá tại dự án Thanh Long Bay. Thông tin giá bán Căn hộ biển và Nhà phố thương mại biển sẽ được cập nhật thường xuyên và sớm nhất có thể.

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI BIỂN

ĐỢT
THỜI GIAN THANH TOÁN
PTTT CHUẨN
PTTT NHANH
PTTT NHANH 70%
PTTT NHANH 95%
1
Ngay khi ký HĐĐC
Lần 1
100.000.000đ
100.000.000đ
100.000.000đ
100.000.000đ
Lần 2 ( 7 ngày sau khi thanh toán lần 1)
20% (bao gồm đặt cọc lần 1)
20% (bao gồm đặt cọc lần 1)
70%
95%
2
02 Tháng sau đợt 1
5%
5%
3
02 Tháng sau đợt 2
5%
5%
4
02 tháng sau đợt 3
5%
5%
5
03 tháng sau đợt 4 (Dự kiến hợp đồng mua bán)
15%
15%
2%
6
03 tháng sau đợt 5
1.5%
3.5%
2%
7
03 tháng sau đợt 6
1.5%
3.5%
2%
8
03 tháng sau đợt 7
1.5%
3.5%
2%
9
03 tháng sau đợt 8
1.5%
3.5%
2%
10
03 tháng sau đợt 9
1.5%
3.5%
2%
11
03 tháng sau đợt 10
1.5%
3.5%
2%
12
03 tháng sau đợt 11
1.5%
3.5%
2%
13
03 tháng sau đợt 12
1.5%
3.5%
2%
14
03 tháng sau đợt 13
2%
3.5%
2%
15
03 tháng sau đợt 14
2%
3.5%
2%
16
03 Tháng sau đợt 15
2%
3.5%
1%
17
03 Tháng sau đợt 16
2%
3.5%
1%
18
Khi nhận thông báo bàn giao nhà (Dự kiến Quý 3/2023)
25%
3%
1%
19
Bàn giao GCNQSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ
5%
5%
5%
5%
TỔNG CỘNG
100%
100%
100%
100%
ĐỢT
THỜI GIAN THANH TOÁN
PTTT CHUẨN
1
Ngay khi ký HĐĐC
Lần 1
100.000.000đ
Lần 2 ( 7 ngày sau khi thanh toán lần 1)
20% (bao gồm đặt cọc lần 1)
2
02 Tháng sau đợt 1
5%
3
02 Tháng sau đợt 2
5%
4
02 tháng sau đợt 3
5%
5
03 tháng sau đợt 4 (Dự kiến hợp đồng mua bán)
15%
6
03 tháng sau đợt 5
1.5%
7
03 tháng sau đợt 6
1.5%
8
03 tháng sau đợt 7
1.5%
9
03 tháng sau đợt 8
1.5%
10
03 tháng sau đợt 9
1.5%
11
03 tháng sau đợt 10
1.5%
12
03 tháng sau đợt 11
1.5%
13
03 tháng sau đợt 12
1.5%
14
03 tháng sau đợt 13
2%
15
03 tháng sau đợt 14
2%
16
03 Tháng sau đợt 15
2%
17
03 Tháng sau đợt 16
2%
18
Khi nhận thông báo bàn giao nhà (Dự kiến Quý 3/2023)
25%
19
Bàn giao GCNQSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ
5%
TỔNG CỘNG
100%
ĐỢT
THỜI GIAN THANH TOÁN
PTTT NHANH
1
Ngay khi ký HĐĐC
Lần 1
100.000.000đ
Lần 2 ( 7 ngày sau khi thanh toán lần 1)
20% (bao gồm đặt cọc lần 1)
2
02 Tháng sau đợt 1
5%
3
02 Tháng sau đợt 2
5%
4
02 tháng sau đợt 3
5%
5
03 tháng sau đợt 4 (Dự kiến hợp đồng mua bán)
15%
6
03 tháng sau đợt 5
3.5%
7
03 tháng sau đợt 6
3.5%
8
03 tháng sau đợt 7
3.5%
9
03 tháng sau đợt 8
3.5%
10
03 tháng sau đợt 9
3.5%
11
03 tháng sau đợt 10
3.5%
12
03 tháng sau đợt 11
3.5%
13
03 tháng sau đợt 12
3.5%
14
03 tháng sau đợt 13
3.5%
15
03 tháng sau đợt 14
3.5%
16
03 Tháng sau đợt 15
3.5%
17
03 Tháng sau đợt 16
3.5%
18
Khi nhận thông báo bàn giao nhà (Dự kiến Quý 3/2023)
3%
19
Bàn giao GCNQSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ
5%
TỔNG CỘNG
100%
ĐỢT
THỜI GIAN THANH TOÁN
PTTT NHANH 70%
1
Ngay khi ký HĐĐC
Lần 1
100.000.000đ
Lần 2 ( 7 ngày sau khi thanh toán lần 1)
70%
2
02 Tháng sau đợt 1
3
02 Tháng sau đợt 2
4
02 tháng sau đợt 3
5
03 tháng sau đợt 4 (Dự kiến hợp đồng mua bán)
2%
6
03 tháng sau đợt 5
2%
7
03 tháng sau đợt 6
2%
8
03 tháng sau đợt 7
2%
9
03 tháng sau đợt 8
2%
10
03 tháng sau đợt 9
2%
11
03 tháng sau đợt 10
2%
12
03 tháng sau đợt 11
2%
13
03 tháng sau đợt 12
2%
14
03 tháng sau đợt 13
2%
15
03 tháng sau đợt 14
2%
16
03 Tháng sau đợt 15
1%
17
03 Tháng sau đợt 16
1%
18
Khi nhận thông báo bàn giao nhà (Dự kiến Quý 3/2023)
1%
19
Bàn giao GCNQSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ
5%
TỔNG CỘNG
100%
ĐỢT
THỜI GIAN THANH TOÁN
PTTT NHANH 95%
1
Ngay khi ký HĐĐC
Lần 1
100.000.000đ
Lần 2 ( 7 ngày sau khi thanh toán lần 1)
95%
2
Khi nhận thông báo bàn giao nhà (Dự kiến Quý 3/2023)
3
Bàn giao GCNQSDĐ QSHNƠ & TSKGLVĐ
5%
TỔNG CỘNG
100%

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHANH

0 %
Chiết khấu thêm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHANH 70%

0 %
Chiết khấu thêm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHANH 90%

0 %
Chiết khấu thêm

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY ĐỂ NHẬN THÊM CHIẾT KHẤU 2%